ผู้บริหารและบุคลากร

 ผู้บริหารสำนักงาน

 

นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ

 

นายราชศักดิ์ งามเนตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค
 
นางปาริชาติ ถินจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง
 
นางสาวสุพรรษา  พรหมมินทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสัญญา
นางสาวจุไรลักษณ์ จันทสีหราช
ผู้อำนวยการกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ

 

ดร.คชาภรณ์ วรวงศ์พิสิฐกุล
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณา
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นายราชศักดิ์ งามเนตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางปวราภรณ์  ผุดผาย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจิรนันท์  สุดเสน่หา

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


นางสาวจิดาภา   มาประสพ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

 


ว่าง

                       

                           

                                  ว่าง                             

 

 

 

 

กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค


-ว่าง-

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนภูมิภาค

 

 

- ว่าง -
ตำแหน่ง


นางสาวบังอร บุญธรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ


นางสาววนิดา วิชัยกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ


นายจิรัฐ ทองหัวเตย

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ


นางกัลยา มีคุณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์


นายไพรัช ช้างเทศ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน


นางสาวพรลภัส ยมวัน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติชำนาญงาน

นายวัชชัย เถื่อนมูลแสน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

นายณฐภัทร เอี่ยมสุพรรณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์


นายกิตติศักดิ์ เลี้ยงรักษา     

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์


นายอุไทอัมรินทร์ วุฒิศักดิ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์


- ว่าง -

ตำแหน่ง

- ว่าง -

ตำแหน่ง

- ว่าง -

ตำแหน่ง

- ว่าง -

ตำแหน่ง

 

กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง


นางปาริชาติ ถินจันทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

 


นางพจนา วัฒนะโชติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ชำนาญการ

 


นายปฏิเวช มากานนท์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ


นายสุภชัย วงศ์เมฆ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ


นายจิรายุ วุฒิศรัย 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ


นายนิติ เปรมแสง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ


นางสาวณจันทร์  สุริยะนาคินทร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ปฏิบัติการ 


ว่าที่ ร.ต. นาวิน แย้มเดช

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ
ชำนาญงาน


นายศุภโชค ปานบ้านเกร็ด

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ
ชำนาญงาน


นายณัฐพนธ์ แก้วมณี

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ
ชำนาญงาน

นายสราวุธ สนิทกลาง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ปฏิบัติการ 


นายทรงฤทธิ์ กล้าหาญ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

นายภูษิต ตันหยง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

- ว่าง -
ตำแหน่ง


- ว่าง -
ตำแหน่ง


- ว่าง -
ตำแหน่ง

 

กลุ่มทะเบียนและสัญญา


นางสาวสุพรรษา  พรหมมินทร์

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและสัญญา


นางสาวเฉลิมศรี สารสุวรรณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ


นางสาวจริยาวดี ศรีแตงอ่อน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ


นางสาวภีรตยา บุญเถิง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ


นางสาวพัศธนัญญา จับใจ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติการ


นางสาวพัศธนัญญา ภัทรกุลประเสริฐ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ ชำนาญงาน


นายบัญชายุทธ์ อังคะนาวิน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาสนสมบัติ ชำนาญงาน


นายธนนน เกิดผล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์


นางสาวสิริภัสสร ศรีหดม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์


นางสาวพิชชาภรณ์ ฟังเร็ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์


นางสาวเบญจพร นันทะสิทธิ์

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


- ว่าง -

ตำแหน่ง


- ว่าง -

ตำแหน่ง


- ว่าง -

ตำแหน่ง


- ว่าง -

ตำแหน่ง


- ว่าง -

ตำแหน่ง

 

กลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ


นางสาวจุไรลักษณ์ จันทสีหราช

ผู้อำนวยการกลุ่มกองทุนศาสนสมบัติ


นางสาวพิศเพลิน  ทองอยู่
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวณัฐกมล อาจคงหาญ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวนิศาชล บุญรัตน์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวศิริวรรณ มาเสนาะ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางชมพู โพธิ์แก้ว

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวนพรัตน์ พึ่งพาพงศ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางอรอนงค์ ทารัตน์ใจ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายขจรศักดิ์ กนกพงศ์

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางธัญลักษณ์ ชูเกลี้ยง

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวณัชชาอร นิลณรงค์

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาววรวรรณ วรเดช

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวนฤมล อรรถกฤษณ์

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวสายรุ้ง ชุมถนอม

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวยุวดี อินทรโชติ

ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวลักษณียา แดงบุญมี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวณัชชา เชื้อจีน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางประภา เศษรินทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนิตาปัฐน์ สินเสรีสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอังคณา ส่งเสริม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวนฤมล หนวดหอม

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง -

ตำแหน่ง

- ว่าง -

ตำแหน่ง

- ว่าง -

ตำแหน่ง

- ว่าง -

ตำแหน่ง

- ว่าง -

ตำแหน่ง

 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ


ดร.คชาภรณ์ วรวงศ์พิสิฐกุล

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ


นายสุทธิพงศ์ อุ่นเรือน

ตำแหน่ง นิติกร


นายพงศธร ฤทธิ์แจ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา


นางนงนุช คงมาลัย

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา


นางสาวดลพร สุริวรรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา


นางสาวปวริศา บุญมาแย้ม

ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนา


นายเกียรติศักดิ์ เจริญชัย

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ


นายบดิพัฒน์ น้อยวิลัย

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ


นายพรชัย ศรีสาครสุข

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ


นายจิระศักดิ์ ประทุมสุวรรณ์

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ


นายอาทิตย์ สะอาดเอี่ยม

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ


- ว่าง - 

ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

 

     

image รูปภาพ
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213