ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง 

     

ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

         ลักษณะการปฏิบัติงานของ กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง จะปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มทะเบียนและสัญญาโดยเมื่อมีผู้มีความประสงค์และยื่นคำร้องเกี่ยวกับการขอเช่า
ขอรับเช่าสืบแทน ขอโอนสิทธิการเช่า ฯลฯ ที่ดินศาสนสมบัติกลางหรือที่ดินวัดมีพระสงฆ์ที่มอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์แทนหรือทางวัดมีลิขิตขอให้ดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดประโยชน์ โดยยื่นความประสงค์ที่กลุ่มทะเบียนและสัญญาแล้ว กลุ่มทะเบียนและสัญญา จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารเมื่อเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วจะส่งเรื่องดังกล่าวมายังกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง โดยกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
          ๑. รับหนังสือคำร้อง/ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารคำร้อง (หากไม่ถูกต้องครบถ้วน ส่งเรื่องคืนกลุ่มทะเบียนและสัญญา)
          ๒. กรณีเช่าใหม่ปิดประกาศหาผู้คัดค้านภายในกำหนด ๓๐ วัน
          ๓. นัดผู้เช่ากำหนดวันตรวจสอบพื้นที่
          ๔. ลงตรวจสภาพพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะลงรังวัดพื้นที่ ตรวจสอบเลขโฉนดจาก App Lands Maps, ถ่ายภาพสภาพปัจจุบันของพื้นที่ และบันทึกผลการตรวจสอบพื้นที่เช่า
          ๕. จัดทำแผนผังพื้นที่เช่า/คำนวณค่าเช่า ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์และเอกสารทั้งหมด จัดทำบันทึก
การขออนุมัติจัดทำสัญญาเช่า ดังนี้

             ๕.๑ ศาสนสมบัติวัด (ศบว.
              กรณีวัดที่มอบการจัดประโยชน์แทนและระยะเวลาการเช่าไม่เกิน ๓ ปี 
    - จัดทำหนังสือการขออนุมัติจัดทำสัญญาเช่าเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเพื่อนำถวายขอความเห็นชอบจากทางวัด
    - นำถวายเจ้าอาวาสวัดให้ความเห็นชอบรายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์และเอกสารทั้งหมด
    - เสนอหนังสือขออนุมัติจัดทำสัญญาเช่าต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติ
    - ส่งหนังสือพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดกลับกลุ่มทะเบียนและสัญญาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
              กรณีสัญญาเช่าเกินกว่า ๓ ปี    
     - จัดทำหนังสือการขออนุมัติจัดทำสัญญาเช่าเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเพื่อนำถวายขอความเห็นชอบจากทางวัด
     - นำถวายเจ้าอาวาสวัดให้ความเห็นชอบรายละเอียดเงื่อนไข หลักเกณฑ์และเอกสารทั้งหมด
     - เสนอหนังสือขออนุมัติจัดทำสัญญาเช่าต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพิจารณานำเรื่องเสนอคณะกรรมการ พศป. และมหาเถรสมาคมพิจารณาอนุมัติ 
     - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เห็นชอบตามมติคณะกรรมการ พศป. และมหาเถรสมาคม 
             (๑) กรณีวัดไม่ได้มอบการจัดการโยชน์ แจ้งวัดเพื่อทราบและดำเนินการ 
             (๒) กรณีวัดมอบการจัดประโยชน์ ส่งเรื่องให้กลุ่มทะเบียนและสัญญา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ๕.๒ ศาสนสมบัติกลาง (ศบก.)
             กรณีสัญญาเช่าไม่เกิน ๓ ปี    
         - จัดทำหนังสือการขออนุมัติจัดทำสัญญาเช่าเสนอผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุมัติ
         - ส่งหนังสือพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดกลับกลุ่มทะเบียนและสัญญาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

             กรณีสัญญาเช่าเกินกว่า ๓ ปี    
          - จัดทำหนังสือการขออนุมัติจัดทำสัญญาเช่าเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพิจารณานำเรื่องเสนอคณะกรรมการ พศป. และมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบ 
          - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อนุมัติตามมติคณะกรรมการ พศป. และมหาเถรสมาคม 
          - ส่งหนังสือพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดกลับกลุ่มทะเบียนและสัญญาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
docx ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.docx |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,273