โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

               วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานและเมตตาให้โอวาทพิเศษ ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  และนางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมกิจกรรมโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ อาคารรับรองพระพรหมเวทีฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประโยชน์ในที่ดิน/อาคาร วัดร้าง ศาสนสมบัติกลาง และวัดมีพระภิกษุสงฆ์ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ทราบแนวทางและนโยบาย ในการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติในส่วนภูมิภาค ได้อย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพและสมรรถนะด้านการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดประโยชน์ศาสนสมบัติ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,273