มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มติที่ ๑๘๕/๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินของวัดเป็นทางสาธารณประโยชน์

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf มติ 185 ทับ 2565.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,323