มติมหาเถรสมาคม ในการประชุม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ มติที่ ๗๐๕/๒๕๖๕ เรื่อง การผ่อนผันชำระค่าเช่าที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการแลรัฐวิสาหกิจ

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf มติ มส. ที่ 705 ทับ 2565.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,187