คำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ประจำปี 2566

ไฟล์เอกสารประกอบ
เอกสารคำชี้แจงประกอบการจัดทำตัวชี้วัด ปี 2566 |
จำนวนวัดเป้าหมายที่จังหวัดต้องดำเนินการ |
แบบฟอร์ม ที่ 1 และ 2 สำหรับวัดและจังหวัด |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 383,713